male dolomity

Popularne

Blogi

FundacjaTOPR 271x62_v1

TOPR SystemMonitoringuPogody_271x62

Zagrożenie Lawinowe w Tatrach

Regulaminy

Regulamin konkursu fotograficznego "Górski Kalendarz"

Regulamin konkursu fotograficznego „Górski Kalendarz”

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski oraz Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło „Górski Kalendarz”.

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie jedną fotografię w całym konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z tematem konkursu.

4. Technika wykonywania prac konkursowych jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie: „Górski Kalendarz”.

6. Prace należy nadsyłać w formacie JPG, w wymiarach 1024x768 pikseli, w plikach nie przekraczających wielkością 1mb.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do nadesłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie prac na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem (imię i nazwisko) autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Portalu Górskiego, jej profilu facebook oraz na łamach Magazynu Turystyki Górskiej n.p.m. z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów/czytelników,

- publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Konkurs podzielony jest na 6 etapów (6 miesięcy). W każdym etapie zdjęcia należy nadsyłać od 10 do ostatniego dnia miesiąca do godziny 23:59 z wyjątkiem grudnia i maja. W grudniu edycja zaczyna się z dniem uruchomienia konkursu, zaś w maju 2017 roku ostatnie zdjęcia można będzie nadesłać w dniu 20.05.2017 do godziny 23:59. W każdym miesiącu/etapie jury wybierze dwa wyróżnione zdjęcia. W maju spośród 12 wyróżnionych prac zostanie wyłoniony zwycięzca całego konkursu na najlepsze zdjęcie.

11. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród nastąpi 27.05.2017 podczas VII edycji Otwartych Dni Wspinania, które odbędą się w kompleksie Małe Dolomity na Jurze.

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne, a wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie.

13. Organizatorzy przyznają nagrodę główną dla zwycięscy całego konkursu, a będzie to: kurtka softshellowa marki Bergans of Norway, roczna prenumerata Magazynu n.p.m. oraz butelka SIGG z logo n.p.m. Ponadto wszystkie 12 wyróżnionych prac znajdzie się w kalendarzu Portalu Górskiego i Magazynu Turystyki Górskiej n.p.m. na rok 2018. Zwycięskie zdjęcie znajdzie się również na okładce kalendarza.

14. Oferowana nagroda nie podlega zamianie na inne produkty, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatorów konkursu.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

18. Skład jury: Bob A. Schefhout Aubertijn (obok Elizabeth Hawley najbardziej znany kronikarz wydarzeń w świecie gór wysokich), Danuta Piotrowska (Żona zmarłego tragicznie himalaisty Tadeusza Piotrowskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Fotografii Naukowej i Technicznej Uniwersytetu Warszawskiego), Bartosz Andrzejewski (redaktor naczelny Portalu Górskiego), Jarosław Tomaszewski (fotograf i fotoedytor od kilku lat współpracujący z "n.p.m.").

19. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Regulamin konkursu na hasło reklamowe cyklu szkoleniowych filmów wspinaczkowych

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich.

3. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Podaj Twoją propozycję nazwy cyklu szkoleniowych filmów wspinaczkowych nagrywanych przez Portal Górski". Jury konkursu wybiera i nagradza trzy najciekawsze odpowiedzi.

4. Odpowiedzi należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/54.

5. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

6. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie jego hasła reklamowego.

7. Odpowiedzi należy nadsyłać od 21.10.2015 do 28.10.2015 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.10.2015 r.

8. Wyboru najciekawszych odpowiedzi dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

10. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest przyrząd asekuracyjny DMM Pivot. Za wyróżnienie uczestnik konkursu otrzyma bandamkę Portalu Górskiego.

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

15. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Paweł Kostoń, Wojciech Karnaś.

16. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Regulamin konkursu ze znajomości gór Polski

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Konkurs polega na rozpoznawaniu gór Polski i różnych miejsc związanych z górami na podstawie zdjęć opublikowanych na stronach portalu.

4. W zależności od rodzaju zdjęcia, organizator konkursu może wymagać podania nazwy widocznej na zdjęciu góry, grupy górskiej, miejsca skąd wykonano fotografię lub podania nazwy innych oobiektów przyrodniczych, a także elementów natury ożywionej i nieożywionej.

5. Konkurs rozpoczyna się 05 kwietnia 2016 roku i będzie trwał do dnia 08 maja 2016 roku. Konkurs będzie się składał z 5 rund konkursowych. Terminy rund konkursowych:

Runda Poczatek Koniec
1 5 kwietnia 11 kwietnia
2 12 kwietnia 18 kwietnia
3 19 kwietnia 25 kwietnia
4 26 kwietnia 2 maja
5 3 maja 8 maja

6. Organizator zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby rund konkursowych w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy konkursu. Użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie rund konkursowych.

7. W każdy dniu rozpoczynającym rundę, na stronie www.portalgorski.pl będzie publikowany nowy formularz konkursowy, który będzie się składał z serii dwóch, trzech lub większej ilości zdjęć.

8. Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi poprzez formularz konkursowy, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

9. Każdy kolejny formularz konkursowy będzie aktywny do dnia kończącego rundę do godziny 23:59. W tym czasie użytkownik ma prawo do poprawy swojej odpowiedzi. Po zamknięciu formularza nie będzie możliwości ponownej edycji swojej odpowiedzi.

10. Odpowiedzi Użytkowników będą oceniane przez Organizatora konkursu wg zasady:
- za prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma 1 punkt,
- nieprawidłowa odpowiedź 0pkt.

11. W szczególnych sytuacjach, przy ocenie odpowiedzi częściowo prawidłowych, Organizator dopuszcza możliwość zastosowania punktów cząstkowych.

12. Organizator po każdej kolejnej rundzie konkursowej opublikuje na stronach Portalu szczegółowe wyniki i prawidłowe odpowiedzi.

13. W konkursie zwycięży osoba, która do dnia 8 maja uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 6.

14. Organizator przewiduje jedną nagrode główną dla osoby, która uzyska maksyalną ilość punktów. Ponadto wśród uczestników każdej rundy będą rozlosowane dodatkowe nagrody niespodzianki.

15. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora do dnia 12 maja 2016 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

16. Nagrodą główną jest dowolna kurtka marki Hannah, która będzie się znajdowała w aktualnym asortymencie Sklepu Górskiego.

17. W czasie trwania konkursu będą losowane dodatkowe nagrody.

18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Rozdanie nagród nastąpi podczas VI Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

22. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

22. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

 

Łap (za) dyszkę - regulamin konkursu 2015

Regulamin konkursu „Łap (za) dyszkę!” 2015

 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski http://www.portalgorski.pl.


2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


3. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- akceptuje treść regulaminu konkursu,
- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, Sponsora konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,
- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


4. Konkurs polega na przedstawieniu projektu swojej wyprawy, którą chce się zrealizować do końca 2015 roku. Wyprawa ta powinna mieć charakter wspinaczkowy lub górski. Nie ma ograniczeń co do rejonu działania – góry wysokie, góry niskie, skały.


5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt wyprawy. W skład projektu wyprawy wchodzi jeden plik w formacie .pdf (część opisowa wyprawy) oraz jedno zdjęcie reklamujące wyprawę. Zdjęcie musi być w formacie .jpg, .gif, .png. 


6. Część opisowa wyprawy powinna zawierać następujące informacje:
- dokładny opis miejsca i celu wyprawy,
- listę uczestników (imię, nazwisko, wiek, doświadczenie),
- planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy,
- kosztorys wyprawy.


7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis wyprawy. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na stronach Portalu Górskiego.


8. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.


9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu oraz przez użytkowników Portalu Górskiego. 80% oceny stanowi ocena Jury konkursu, a 20% będzie zależne od głosowania użytkowników portalu, które odbędzie się na Forum Portalu Górskiego.


10. Jury wyłoni najciekawsze projekty wyprawy wg następujących kryteriów:
- cel wyprawy,
- wartość eksploracyjna i sportowa,
- oryginalność i pomysłowość,
- powaga przedsięwzięcia.


11. W skład Jury wchodzą:
- Denis Urubko,
- Krzysztof Wielicki,
- Ireneusz Gosztyła,
- Wojciech Karnaś.


10. Konkurs rozpoczyna się 29 kwietnia 2015 roku i będzie trwał do dnia 31 maja 2015 roku do godziny 23:59. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę Jury.


11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt wyprawy poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie Portalu Górskiego. Aby przesłać formularz konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.


12. W dniach od 1 czerwca 2015 do 5 czerwca 2015 obędzie się głosowanie użytkowników portalu na najlepsze projekty wypraw.


13. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora po dniu 8 czerwca 2015 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.


14. Nagrodą główną jest wsparcie finansowe wyprawy w wysokości 10 000pln brutto, ufundowane przez firmę Sherpa - złotego sponsora konkursu.


15. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest wsparcie sprzętowe w wysokości 1000 Euro, ufundowanę przez markę Kayland - srebrnego sponsora konkursu. Każdy uczestnik wygranej wyprawy otrzyma jedną parę butów górskich marki Kayland. Równowartość 1000 EURO jest górną granicą łacznej wartości przekazanego obuwia.

16. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest pojedyncze ubezpieczenie PZU "Bezpieczny Powrót" (jedna polisa) ufundowane przez iExpert - brązowego sponsora konkursu. Sponsor przekazuje jedną polisę do wykorzystania przez jednego, dowolnego członka wyprawy.


17. Nagrody przypadają dla całego zespołu, a nie dla pojedynczych osób.


18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje także prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.


19. Symboliczne wręczenie nagród nastąpi podczas V Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo http://www.fge.pl w dniu 13-14 czerwca 2015 w Hucisku na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.


20. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.


21. Po spotkaniu z Zwycięzcami Organizator przekaże w terminie 14 dni nagrodę pieniężną na wskazany rachunek bankowy.


22. Zobowiązania podatkowe Uczestników wynikające z tytułu otrzymanych nagród pokrywa Organizator.


23. W przypadku nie zrealizowania wyprawy z przyczyn leżących po stronie zespołu, nagrodzeni zobowiązują się do zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą każdorazowo akceptowane przez Organizatora konkursu w formie pisemnej.


24. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów wyprawy przekraczających kwotę 10 000 pln brutto.


25. Nagrodzone zespoły zobowiązują się do:
- podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem konkursu,
- przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu, terminu, przebiegu oraz składu wyprawy,
- napisania informacji wraz z opisem celu i uczestników biorących udział w wyprawie przed jej rozpoczęciem i udostępnienie tej informacji na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- napisania relacji tekstowej, ilustrowanej materiałem zdjęciowym z wyprawy z podaniem Portalu Górskiego jako sponsora wyprawy i udostepnienie tego na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- udostępnienie Organizatorowi i Sponsorom konkursu materiału fotograficznego z wyprawy,
-wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z dostarczonymi materiałami promocyjnymi Organizatora oraz Sponsorów podczas trwania wyprawy,
- przesyłania do Organizatora bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz realizacji wyprawy,
- eksponowania logotypów Organizatora oraz Sponsorów w trakcie realizacji wyprawy,
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów Organizatora i Sponsorów na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych promujących oraz relacjonujących wyprawę.


25. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania relacji tekstowej, materiału fotograficznego oraz filmowego z wyprawy, przekazują na rzecz Organizatora i Sponsorów prawo do prezentacji i publikacji relacji tekstowej oraz materiału fotograficznego z nagrodzonych wypraw, bez honorarium za prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronach Organizatora konkursu oraz na stronach Sponsorów.

26. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.


27. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


28. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

Regulamin konkursu fotograficznego "Skały Jury"

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl oraz Kompleks Małe Dolomity.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Skały Jury".

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Skały Jury".

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/58.

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji: 
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów; 
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora; 
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 04.04.2016 do 08.05.2016 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.05.2016 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu. Zdjęcia moga być także wykorzystane na stronie i profilu FB Kompleksu Małe Dolomity.

14. Organizator przyzna jedną nagrodę główną, którą jest weekendowy pobyt dla dwóch osób w Kompleksie Małe Dolomity.

15. Nagroda nie podlega zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

19. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Wojciech Karnaś oraz Bartosz Andrzejewski.

20. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Regulamin konkursu ze znajomości skał Jury 2015

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Konkurs polega na rozpoznawaniu skał Jury Krakowsko Częstochowskiej na podstawie zdjęć opublikowanych na stronach portalu.

4. W zależności od rodzaju zdjęcia, organizator konkursu może wymagać podania nazwy widocznej na zdjęciu skały, grupy skalnej lub całego masywu skalnego.

5. Konkurs rozpoczyna się 18 marca 2015 roku i będzie trwał do dnia 24 maja 2015 roku. Konkurs będzie się składał z 10 rund konkursowych. Terminy rund konkursowych:

Runda Poczatek Koniec
1 18 marzec 24 marzec
2 25 marzec 31 marzec
3 1 kwiecień 7 kwiecień
4 8 kwiecień 14 kwiecień
5 15 kwiecień 21 kwiecień
6 22 kwiecień 28 kwiecień
7 29 kwiecień 5 maj
8 6 maj 12 maj
9 13 maj 19 maj
10 20 maj 24 maj

6. Organizator zastrzega sobie prawo zwiekszenia liczby rund konkursowych w przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy konkursu. Użytkownik może wziąć udział w dowolnej liczbie rund konkursowych.

7. W każdy dniu rozpoczynającym rundę, na stronie www.portalgorski.pl będzie publikowany nowy formularz konkursowy, który będzie się składał z serii dwóch, trzech lub większej ilości zdjęć.

8. Aby wziąć udział w konkursie i udzielić odpowiedzi poprzez formularz konkursowy, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.

9. Każdy kolejny formularz konkursowy będzie aktywny do dnia kończącego rundę do godziny 23:59. W tym czasie użytkownik ma prawo do poprawy swojej odpowiedzi. Po zamknięciu formularza nie będzie możliwości ponownej edycji swojej odpowiedzi.

10. Odpowiedzi Użytkowników będą oceniane przez Organizatora konkursu wg zasady:
- za prawidłową odpowiedź użytkownik otrzyma 1-3pkt,
- maksymalną wysokość punktów za prawidłową odpowiedź w każdej rundzie ustala Organizator przed opublikowaniem formularza konkursowego i podaje do informacji Użytkownikom,
- nieprawidłowa odpowiedź 0pkt.

11. W szczególnych sytuacjach, przy ocenie odpowiedzi częściowo prawidłowych, Organizator dopuszcza możliwość zastosowania punktów cząstkowych.

12. Organizator po każdej kolejnej rundzie konkursowej opublikuje na stronach Portalu szczegółowe wyniki.

13. W konkursie zwycięży osoba, która do dnia 24 maja uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem punktu 6.

14. Organizator przewiduje nagrody dla trzech osób z największą liczbą punktów. Ponadto wśród uczestników każdej rundy będą rozlosowane dodatkowe nagrody niespodzianki.

15. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora do dnia 27 maja 2015 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

16. Nagrodą główną jest zestaw wspinaczkowy w skład którego wchodzi:

-Plecak Grivel Freney 30 1szt.
-Ekspres Grivel Plume 11cm 6szt.
-Przyrząd Grivel Master PRO 1szt.
-Karabinek Grivel K6G Mega Twin Gate 2szt.
-Karabinek Grivel K8G Sigma Twin Gate 2szt.
-Woreczek na magnezję Grivel 1szt.
-Lina dynamiczna Cousin Trestec 60m 1szt.
-Set kości Black Diamond 5-11 1szt.

17. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest Lina dynamiczna Cousin Trestec 60m.

18. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest 5 sztuk ekspresów wspinaczkowych Grivel Alpha medium.

19. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

20. Rozdanie nagród nastąpi podczas V Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w późniejszym terminie.

21. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

22. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

24. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

konkurs-z-znajomosci-skal-jury-start

 

 

Regulamin konkursu Sklepu Górskiego o auto terenowe Łada Niva

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górskiwww.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, z wyłączeniem pracowników „Sklepu Górskiego www.sklepgorski.pl” i ich rodzin.

3. Zakupów można dokonać na stronie www.sklepgorski.pl lub w sklepie stacjonarnym w Czeladzi przy ulicy Borowej 1.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) dokonać zakupów na kwotę minimum 299 zł brutto
b) stworzyć hasło reklamowe dla Sklepu Górskiego.
c) stworzone hasło reklamowe Sklepu Górskiego wraz ze swoimi danymi oraz numerem paragonu/faktury należy przesłać organizatorowi za pomocą formularza, który znajduje się tutaj......

5. Aby wziąć udział w konkursie niezbędna jest rejestracja na Portalu Górskim.

6. Organizator dopuszcza możliwość wielokrotnego zgłoszenia hasła po każdym udokumentowanym zakupie na kwotę minimum 299 zł brutto.

7. Organizator nie dopuszcza możliwości sumowania paragonów/faktur poniżej kwoty 299 zł brutto.

8. Przesłanie swojej propozycji hasła reklamowego Sklepu Górskiego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie go na wszelkich polach eksploatacji.

9. Konkurs trwa od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r.

10. Oceny haseł reklamowych dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

12. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest samochód terenowy Łada Niva. Za wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie kurtkę Rab Microlight.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Rozdanie nagród nastąpi 21 maja 2016 r. podczas VI Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo w Hucisku na Jurze Krakowsko Częstochowskiej (gmina Włodowice).

15. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

16. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

19. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Bartosz Komoder, Wojciech Karnaś.

20. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Regulamin konkursu fotograficznego "Moje Dziecko i Góry!"

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.portalgorski.pl.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło "Moje Dziecko i Góry!".

3. Każdy z autorów może nadesłać po jednej fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z hasłem konkursu "Moje Dziecko i Góry!".

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie http://www.portalgorski.pl/konkurs/41

6. Prace powinny być w formacie JPG o wymiarach min 1024x768 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do przesyłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie utworów na niżej wymienionych polach eksploatacji: 
- Publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem imieniem i nazwiskiem/pseudonimem autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Organizatora z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów; 
- Publiczna ekspozycja prac w galerii pokonkursowej oraz archiwum konkursów na stronie Organizatora; 
- Publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 24.02.2015 do 17.05.2015 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.06.2015 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13. Wszystkie przesłane na konkurs prace będą opublikowane w witrynie www.portalgorski.pl oraz na Facebookowym profilu portalu.

14. Organizator przyzna jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Nagrodą główną jest kurtka dziecięca Kozi Kidz Alaska Parka. Za pierwsze wyróżnienie uczestnik konkursu dostanie kurtkę dziecięcą Kozi Kidz Stockholm Jacket. Nagrodą za drugie wyróżnienie są okulary dziecięce Julbo Trainer L.

15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Rozdanie nagród nastąpi podczas V Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo w dniach 13-14 czerwca br w Hucisku na Jurze Krakowsko Częstochowskiej (gmina Włodowice).

17. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.

18. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

20. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

21. Skład Jury: Ireneusz Gosztyła, Paweł Kostoń, Wojciech Tonder.

22. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

Konkurs Fotograficzny "Górski Kalendarz"