Regulamin konkursu fotograficznego „Górski Kalendarz”

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski oraz Magazyn Turystyki Górskiej n.p.m.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Głównym motywem konkursu jest hasło „Górski Kalendarz”.

3. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie jedną fotografię w całym konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie będą związane z tematem konkursu.

4. Technika wykonywania prac konkursowych jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie: „Górski Kalendarz”.

6. Prace należy nadsyłać w formacie JPG, w wymiarach 1024x768 pikseli, w plikach nie przekraczających wielkością 1mb.

7. Aby wziąć udział w konkursie i wypełnić formularz konkursowy, konieczna jest rejestracja na Portalu Górskim.

8. Przesłanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich (majątkowych i osobistych) do nadesłanych fotografii.

9. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom przez Uczestnika nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie prac na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- publiczna ekspozycja prac wraz z podpisem (imię i nazwisko) autora w internetowej galerii konkursowej na stronie Portalu Górskiego, jej profilu facebook oraz na łamach Magazynu Turystyki Górskiej n.p.m. z możliwością komentowania oraz oceny pracy przez internautów/czytelników,

- publiczna ekspozycja prac na innych stronach internetowych w celu promocji konkursu.

10. Konkurs podzielony jest na 6 etapów (6 miesięcy). W każdym etapie zdjęcia należy nadsyłać od 10 do ostatniego dnia miesiąca do godziny 23:59 z wyjątkiem grudnia i maja. W grudniu edycja zaczyna się z dniem uruchomienia konkursu, zaś w maju 2017 roku ostatnie zdjęcia można będzie nadesłać w dniu 20.05.2017 do godziny 23:59. W każdym miesiącu/etapie jury wybierze dwa wyróżnione zdjęcia. W maju spośród 12 wyróżnionych prac zostanie wyłoniony zwycięzca całego konkursu na najlepsze zdjęcie.

11. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagród nastąpi 27.05.2017 podczas VII edycji Otwartych Dni Wspinania, które odbędą się w kompleksie Małe Dolomity na Jurze.

12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne, a wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie.

13. Organizatorzy przyznają nagrodę główną dla zwycięscy całego konkursu, a będzie to: kurtka softshellowa marki Bergans of Norway, roczna prenumerata Magazynu n.p.m. oraz butelka SIGG z logo n.p.m. Ponadto wszystkie 12 wyróżnionych prac znajdzie się w kalendarzu Portalu Górskiego i Magazynu Turystyki Górskiej n.p.m. na rok 2018. Zwycięskie zdjęcie znajdzie się również na okładce kalendarza.

14. Oferowana nagroda nie podlega zamianie na inne produkty, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatorów konkursu.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

18. Skład jury: Bob A. Schefhout Aubertijn (obok Elizabeth Hawley najbardziej znany kronikarz wydarzeń w świecie gór wysokich), Danuta Piotrowska (Żona zmarłego tragicznie himalaisty Tadeusza Piotrowskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Fotografii Naukowej i Technicznej Uniwersytetu Warszawskiego), Bartosz Andrzejewski (redaktor naczelny Portalu Górskiego), Jarosław Tomaszewski (fotograf i fotoedytor od kilku lat współpracujący z "n.p.m.").

19. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.