Regulamin konkursu „Łap (za)dyszkę!” 2017

 

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski http://www.portalgorski.pl.


2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


3. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- akceptuje treść regulaminu konkursu,
- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, Sponsora konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,
- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


4. Konkurs polega na przedstawieniu projektu swojej wyprawy, którą chce się zrealizować do końca 2017 roku. Wyprawa ta powinna mieć charakter wspinaczkowy, górski bądź podróźniczy. Nie ma ograniczeń co do rejonu działania – góry wysokie, góry niskie, skały.


5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt wyprawy. W skład projektu wyprawy wchodzi jeden plik w formacie .pdf (część opisowa wyprawy) oraz jedno zdjęcie reklamujące wyprawę. Zdjęcie musi być w formacie .jpg, .gif, .png.


6. Część opisowa wyprawy powinna zawierać następujące informacje:
- dokładny opis miejsca i celu wyprawy,
- listę uczestników (imię, nazwisko, wiek, doświadczenie),
- planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy,
- kosztorys wyprawy.


7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis wyprawy. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na stronach Portalu Górskiego.


8. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.


9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu.


10. Jury wyłoni najciekawsze projekty wyprawy wg następujących kryteriów:
- cel wyprawy,
- wartość eksploracyjna i sportowa,
- oryginalność i pomysłowość,
- powaga przedsięwzięcia.


11. W skład Jury wchodzą:
- Ryszard Pawłowski, Andrzej Marcisz, Ireneusz Gosztyła, Bartosz Andrzejewski.


10. Konkurs rozpoczyna się 01 maja 2017 roku i będzie trwał do dnia 21 maja 2017 roku do godziny 23:59. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę Jury.


11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt wyprawy poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie Portalu Górskiego. Aby przesłać formularz konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.


12. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora po dniu 21 maja 2017 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.


13. Nagrodą główną jest wsparcie finansowe wyprawy w wysokości 10 000 zł brutto, ufundowane przez Bergans of Norway - złotego sponsora konkursu.


14. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest kurs wspinaczki skałkowej ufundowany przez Szkołę Wspinania GOUP - srebrnego sponsora konkursu. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.

15. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest ubezpieczenie "Bezpieczny Powrót" w wersji indywidualnej działające do 6000 m n.p.m. Polisa działa za granicą, obejmuje koszty leczenia, hospitalizacji , transportu do Polski, OC na osobie i mieniu, pomoc prawną i ubezpiecznie bagażu. Nagroda ufundowana jest przez iExpert - brązowego sponsora konkursu. Sponsor przekazuje jedną polisę do wykorzystania przez jednego, dowolnego członka wyprawy. Nagroda nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny (w tym gotówkę) w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi.


16. Nagroda główna przypada dla całego zespołu, który wygra konkurs.


17. Zwycięzcom nie przysługuje także prawo przeniesienia praw do uzyskania Nagrody na osoby trzecie nie biorące udziału w konkursie.


18. Symboliczne wręczenie nagród nastąpi podczas VII Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo http://www.fge.pl w dniu 27 maja 2017 w Hucisku na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej w Kompleksie Małe Dolomity.


19. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.


20. Po spotkaniu ze Zwycięzcami Organizator przekaże w terminie 14 dni nagrodę pieniężną na wskazany rachunek bankowy.


21. Zobowiązania podatkowe Uczestników wynikające z tytułu otrzymanych nagród pokrywa Organizator.


22. W przypadku nie zrealizowania wyprawy z przyczyn leżących po stronie zespołu, nagrodzeni zobowiązują się do zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą każdorazowo akceptowane przez Organizatora konkursu w formie pisemnej.


23. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów wyprawy przekraczających kwotę 10 000 pln brutto.


24. Nagrodzone zespoły zobowiązują się do:
- podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem konkursu,
- przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu, terminu, przebiegu oraz składu wyprawy,
- napisania informacji wraz z opisem celu i uczestników biorących udział w wyprawie przed jej rozpoczęciem i udostępnienie tej informacji na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- napisania relacji tekstowej, ilustrowanej materiałem zdjęciowym z wyprawy z podaniem Portalu Górskiego jako sponsora wyprawy i udostepnienie tego na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- udostępnienie Organizatorowi i Sponsorom konkursu materiału fotograficznego z wyprawy,
-wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z dostarczonymi materiałami promocyjnymi Organizatora oraz Sponsorów podczas trwania wyprawy,
- przesyłania do Organizatora bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz realizacji wyprawy,
- eksponowania logotypów Organizatora oraz Sponsorów w trakcie realizacji wyprawy,
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów Organizatora i Sponsorów na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych promujących oraz relacjonujących wyprawę.


25. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania relacji tekstowej, materiału fotograficznego oraz filmowego z wyprawy, przekazują na rzecz Organizatora i Sponsorów prawo do prezentacji i publikacji relacji tekstowej oraz materiału fotograficznego z nagrodzonych wypraw, bez honorarium za prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronach Organizatora konkursu oraz na stronach Sponsorów.

26. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.


27. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


28. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.