Portal Górski zaprasza Was do udziału w konkursie, dzięki któremu każdy ma szanse na udział w jednodniowym szkoleniu skiturowym w Tatrach. Konkurs organizowany jest przez portal www.skiturowe-tatry.pl. A co trzeba zrobić, by wygrać? Wystarczy pod postem konkursowym na profilu facebook Portalu Górskiego zamieścić komentarz z odpowiedzią na pytanie: Jaka jest Twoja wymarzona trasa skiturowa? Spośród zamieszczonych odpowiedzi komisja wyłoni dwie najciekawsze propozycje, a autorzy 2 z nich zostaną nagrodzeni udziałem w szkoleniu. Szczegóły konkursu zamieszczone są w poniższym regulaminie.

Wygraj szkolenie skiturowe w Tatrach

REGULAMIN KONKURSU www.skiturowe-tatry.pl pod patronatem Portalu Górskiego

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.skiturowe-tatry.pl
2. Fundatorem nagród w konkursie jest portal www.skiturowe-tatry.pl
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/portalgorski/?fref=ts w dniach 09.03-14.02.2017
4. Celem konkursu jest popularyzacja kultury górskiej i turystycznej.
5. Konkurs odbędzie się na podstawie niniejszego regulaminu określającego jego zasady.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Uczestnika Konkursu zgodnie z § 2 pkt 1.
b) udostępnienie postu na własnym profilu Facebook oraz wpisanie komentarza do postu konkursowego, w którym zostanie opisana wymarzona trasa skiturowa
3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo.
4. Każdy uczestnik może wysłać do udziału w konkursie maksymalnie 1 komentarz.

§3 NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie są dwa jednodniowe, jednoosobowe szkolenia skiturowe w Polskich Tatrach, które odbędą się w wybranym terminie do 31.03.2017
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/portalgorski/?fref=ts zamieszczą komentarz do postu konkursowego, w którym zostanie opisana wymarzona trasa skiturowa.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w której zasiadają osoby decyzyjne z ramienia organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostaną przekazane zwycięzcom w terminie z §3 pkt.1
7. Nie istnieje możliwość wymiany nagrody na ównowartość pieniężną.
8. Nie istnieje możliwość przenoszenia przez zwycięzcę Konkursu nagrody na innych uczestników lub osoby trzecie.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie kontaktowy adres e-mail Uczestnika. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Konkursu, na co wyrażają Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu

§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje należy zgłaszać do 3 dni ( słownie: trzech) po ogłoszeniu wyników Konkursu drogą elektoroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozpatrzeniu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.

§6 ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Narodowe Centrum Górskie Fundacja.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
3. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie portalgorski.pl.