Minął już ostateczny termin przyjmowania prac do konkursu na opowiadanie górskie i zapraszamy do lektury nadesłanych prac.

Poniżej znajdziecie listę dotychczas przesłanych opowiadań:

1. "Stary czekan - historia taternicka spod… Łodzi". Autor: Zbigiew Skibicki.

2. "Alpy Stubaiskie – czyli Owcokozy i austriackie naleśniczko-racuszki”. Autor: Magdalena Szetelnicka.

3. "Etiuda nie rewelacyjna". Autor: Piotr Michalski.

4. "Tak przecież będzie w Jaworowej". Autor: Monika Warzecha-Plaszczyk.

5. "Człowiek, który włóczył się po górach". Autor: Monika Szatkowska.

6. "Idę w góry cieszyć się życiem…". Autor: Natalia Felus.

7. "Skała ucieka spod mych stóp. Bujdałka." Autor: Hubert Jarzębowski.

8. "Śnieżna epopeja". Autor: Adam Śmiałkowski.

 

Prace będą oceniane przez Jury, w skład którego wchodzą:  

- Joanna Niczyj - Wydawnictwo RM ,

- Dominika Kowalewska-Gosztyła - Portal Górski www.jkw.pl,

- Ireneusz Gosztyła - Portal Górski www.jkw.pl.

Na najlepszych czekają wyjątkowo cenne nagrody ufundowane przez Wydawnictwo RM, wydawnictwo Muza oraz Portal Górski www.jkw.pl. Nagrodą główną w konkursie jest „Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu” Małgorzaty i Jana Kiełkowskich". Z kolei nagrodą publiczności będzie "Leksykon Alpinizmu", wyd. Muza. Przez Jury zostanie przyznana także nagroda - wyróżnienie: "Przedwojenne Tatry, Zakopane i Podhale" Wydawnictwa RM. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie górskie

1.    Organizatorem konkursu jest Portal Górski www.jkw.pl

2.    Konkurs rozpoczyna się 9 stycznie 2012r. i trwać będzie do 31 marca 2012r.

3.    Tematyka prac dotyczy szeroko pojętej turystyki i wspinaczki górskiej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Opowiadania konkursowe należy przesłać w postaci elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie *.rtf,*.txt lub *.doc z dopiskiem „Konkurs Literacki na opowiadanie górskie”. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 31 marca 2012r. do godz. 23:59.

2. Opowiadania nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej nieopublikowanymi.
3. Objętość opowiadania nie powinna przekraczać 40 tyś. znaków. Nie powinna być też mniejsza niż 3000 znaków.
4. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie.
5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich
6. Autor wysyłając opowiadanie oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do nadsyłanej pracy.
7. Uczestnik konkursu powinien wraz z nadesłanym opowiadaniem przesłać w mailu swoje dane: imię i nazwisko, telefon kontaktowy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie utworu do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych opowiadań wyłoni laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, estetyka pracy, poziom literacki pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenia na stronie internetowej www.jkw.pl informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia przyjmowania prac konkursowych.
4. Nagrodą główną w konkursie jest „Wielka Encyklopedia Gór i Alpinizmu” Małgorzaty i Jana Kiełkowskich.
5. Dodatkowo przyznana będzie nagroda internautów. Głosowanie internautów będzie trwało przez okres 14 dni po zakończeniu przyjmowania prac do konkursu. Głosować będzie można wyłącznie za pomocą przygotowanej sondy, która umieszczona będzie na forum dyskusyjnym Portalu Górskiego www.jkw.pl.
6. Nagrodą publiczności jest "Leksykon Alpinizmu", wyd. Muza.
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
8. Organizator nie recenzuje prac, które zostaną nadesłane na konkurs.
9. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

10. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe

1. Nadsyłając pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz na opublikowanie go na stronie internetowej Portalu Górskiego www.jkw.pl

2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.jkw.pl
5. Przesyłając opowiadanie na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.