loading...
Turystyka Górska
Sporty Górskie
loading...
Strefa Outdoor
Kultura
loading...
Kultura

Turystyka

Sport

Sprzęt

Konkursy

Regulamin konkursu „Łap (za) dyszkę!” 2015

1. Organizatorem konkursu jest Portal Górski http://www.portalgorski.pl.


2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


3. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- akceptuje treść regulaminu konkursu,
- nie jest pracownikiem Organizatora konkursu, Sponsora konkursu, ani członkiem jego najbliższej rodziny,
- nie uczestniczy w organizacji i przygotowaniu konkursu,
- wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


4. Konkurs polega na przedstawieniu projektu swojej wyprawy, którą chce się zrealizować do końca 2015 roku. Wyprawa ta powinna mieć charakter wspinaczkowy lub górski. Nie ma ograniczeń co do rejonu działania – góry wysokie, góry niskie, skały.


5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden projekt wyprawy. W skład projektu wyprawy wchodzi jeden plik w formacie .pdf (część opisowa wyprawy) oraz jedno zdjęcie reklamujące wyprawę. Zdjęcie musi być w formacie .jpg, .gif, .png. 


6. Część opisowa wyprawy powinna zawierać następujące informacje:
- dokładny opis miejsca i celu wyprawy,
- listę uczestników (imię, nazwisko, wiek, doświadczenie),
- planowany termin oraz opis przebiegu wyprawy,
- kosztorys wyprawy.


7. W indywidualnych przypadkach Organizator może poprosić o materiały uzupełniające opis wyprawy. Wszystkie przesłane do konkursu projekty zostaną opublikowane na stronach Portalu Górskiego.


8. Zgłoszona wyprawa nie może być sponsorowana przez inne podmioty na zasadzie wyłączności.


9. Każdy projekt będzie oceniany przez Jury konkursu oraz przez użytkowników Portalu Górskiego. 80% oceny stanowi ocena Jury konkursu, a 20% będzie zależne od głosowania użytkowników portalu, które odbędzie się na Forum Portalu Górskiego.


10. Jury wyłoni najciekawsze projekty wyprawy wg następujących kryteriów:
- cel wyprawy,
- wartość eksploracyjna i sportowa,
- oryginalność i pomysłowość,
- powaga przedsięwzięcia.


11. W skład Jury wchodzą:
- Denis Urubko,
- Krzysztof Wielicki,
- Ireneusz Gosztyła,
- Wojciech Karnaś.


10. Konkurs rozpoczyna się 29 kwietnia 2015 roku i będzie trwał do dnia 31 maja 2015 roku do godziny 23:59. Projekty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę Jury.


11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać projekt wyprawy poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie Portalu Górskiego. Aby przesłać formularz konieczne jest posiadanie aktywnego konta na naszym portalu. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie dotyczącej konkursu.


12. W dniach od 1 czerwca 2015 do 5 czerwca 2015 obędzie się głosowanie użytkowników portalu na najlepsze projekty wypraw.


13. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora po dniu 8 czerwca 2015 roku. Wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.


14. Nagrodą główną jest wsparcie finansowe wyprawy w wysokości 10 000pln brutto, ufundowane przez firmę Sherpa - złotego sponsora konkursu.


15. Nagrodą za drugie miejsce w konkursie jest wsparcie sprzętowe w wysokości 1000 Euro, ufundowanę przez markę Kayland - srebrnego sponsora konkursu. Każdy uczestnik wygranej wyprawy otrzyma jedną parę butów górskich marki Kayland. Równowartość 1000 EURO jest górną granicą łacznej wartości przekazanego obuwia.

16. Nagrodą za trzecie miejsce w konkursie jest pojedyncze ubezpieczenie PZU "Bezpieczny Powrót" (jedna polisa) ufundowane przez iExpert - brązowego sponsora konkursu. Sponsor przekazuje jedną polisę do wykorzystania przez jednego, dowolnego członka wyprawy.


17. Nagrody przypadają dla całego zespołu, a nie dla pojedynczych osób.


18. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcom nie przysługuje także prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.


19. Symboliczne wręczenie nagród nastąpi podczas V Dni Otwartych Wspinania organizowanych przez Portal Górski i Fundację Górską Echo http://www.fge.pl w dniu 13-14 czerwca 2015 w Hucisku na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej.


20. Organizator nie przewiduje innej możliwości odbioru nagrody. W szczególnym przypadku nagroda może zostać odebrana przez osobę upoważnioną przez Zwycięzcę.


21. Po spotkaniu z Zwycięzcami Organizator przekaże w terminie 14 dni nagrodę pieniężną na wskazany rachunek bankowy.


22. Zobowiązania podatkowe Uczestników wynikające z tytułu otrzymanych nagród pokrywa Organizator.


23. W przypadku nie zrealizowania wyprawy z przyczyn leżących po stronie zespołu, nagrodzeni zobowiązują się do zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia. Wszelkie zmiany dotyczące wyprawy będą każdorazowo akceptowane przez Organizatora konkursu w formie pisemnej.


24. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów wyprawy przekraczających kwotę 10 000 pln brutto.


25. Nagrodzone zespoły zobowiązują się do:
- podpisania umowy sponsorskiej z Organizatorem konkursu,
- przeprowadzenia wyprawy zgodnie z opisem celu, terminu, przebiegu oraz składu wyprawy,
- napisania informacji wraz z opisem celu i uczestników biorących udział w wyprawie przed jej rozpoczęciem i udostępnienie tej informacji na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- napisania relacji tekstowej, ilustrowanej materiałem zdjęciowym z wyprawy z podaniem Portalu Górskiego jako sponsora wyprawy i udostepnienie tego na stronach Organizatora oraz Sponsorów,
- udostępnienie Organizatorowi i Sponsorom konkursu materiału fotograficznego z wyprawy,
-wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej z dostarczonymi materiałami promocyjnymi Organizatora oraz Sponsorów podczas trwania wyprawy,
- przesyłania do Organizatora bieżących informacji dotyczących przygotowań oraz realizacji wyprawy,
- eksponowania logotypów Organizatora oraz Sponsorów w trakcie realizacji wyprawy,
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności logotypów Organizatora i Sponsorów na materiałach tekstowych, fotograficznych i filmowych promujących oraz relacjonujących wyprawę.


25. Zwycięzcy konkursu z chwilą przekazania projektu, relacji tekstowej, materiału fotograficznego oraz filmowego z wyprawy, przekazują na rzecz Organizatora i Sponsorów prawo do prezentacji i publikacji relacji tekstowej oraz materiału fotograficznego z nagrodzonych wypraw, bez honorarium za prawa autorskie. Publikacja nastąpi na stronach Organizatora konkursu oraz na stronach Sponsorów.

26. Uzupełnienie i wysłanie formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora konkursu.


27. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


28. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

 

loading...
Dla Niej
loading...
Dla Niego
loading...
Dla Dzieci

Artykuły Strefy Outdoor

loading...
Nowości
Produkty i testy
Porady
Producenci